Siirry sisältöön

Brändijargon käy järkeen, kun sen kääntää suomeksi

Brändimarkkinoinnin sanasto on täynnä sanoja ja termejä, jotka ovat lähes yhtä selkeitä kuin lääkäreiden käsin kirjoittamat reseptit. Me Ahooylla pyrimme pitämään ammattijargonin minimissä, koska meille asiakas on aina ihminen, jonka täytyy ymmärtää mistä puhumme.

Joillekin besserwissereille on kuitenkin tärkeää tietää kaikki tämänkin alan termit läpikotaisin. Ota kylmä kylpy brändimarkkinoinnin jargon -altaassa ja pääset hurmaamaan seuralaisesi viinilasin äärellä esimerkiksi sanoilla brändipositiointi, brändiaktivointi tai vaikkapa brändievoluutio.

Tai sitten voit olla vain kiinnostunut alan termeistä, ja tämän suomi-brändijargon-suomi -sanaston jälkeen sanaristikoista eivät jää tämänkään genren sanat täyttämättä. Brändijargonia, olkaa hyvät!

 

Brändi
Maine, imago ja kaikkien henkilökohtaisten tuntemusten ja mielikuvien ja kokemusten summa, jonka ihminen yhdistää johonkin näkyvään ja muistettavaan asiaan, nimeen, yritykseen, tuotteeseen, tuotemerkkiin, logoon tai henkilöön.

 

Brändääminen
(Usein markkinointivetoinen) suunnitelmallinen tapa, sarja tekoja tai muu näkyvä uudistuminen, joiden avulla pyritään aktiivisesti vaikuttamaan yleisön mielikuviin brändistä.

 

Brändiaktivointi
Suunniteltuja toimenpiteitä, kampanjoita tai tekoja, joiden tarkoituksena on kasvattaa brändin tunnettuutta ja mielikuvaa sekä sitouttaa brändiin kohtaamisten, viestinnän tai muiden kokemusten kautta.

 

Brändiarkkitehtuuri
Rakenne tai tapa jäsentää ja/tai hierarkioida yrityksen hallinnoimia brändejä, tuotteita tai palveluita siten, että ne olisivat yleisölle selkeä kokonaisuus.

 

Brand Art
Brändin visuaalisen ilmeen luovat tai taiteelliset laajennukset, jotka on yleensä suunnattu brändiin jo sitoutuneelle yleisölle. Voi esiintyä julisteissa, tarroissa, t-paidoissa, tapahtumissa, jne.

 

Brändiarvot, arvot
Keskeisimmät arvostettavat asiat tai uskomukset, joita brändi ja yritys edustaa. Yleensä 3–5 kpl. Brändistrategian keskeinen osa-alue.

 

Brändiarvo
Termillä viitataan brändin myönteiseen tunnettuuteen ja maineeseen, jonka myötä yritykselle muodostuu kilpailuetu. Brändiarvo konkretisoituu mm. asiakasuskollisuutena, ostouseutena, parempana katteena (hintapreemio), osaavan työvoiman saatavuutena, suhdannesietokykynä.

 

Brändiarvon kasvu, noste
Myönteinen muutos brändin mielikuvissa, maineessa, saavutettavuudessa ja tunnettuudessa kohdeyleisön keskuudessa. Näkyy yleensä aikaisemmin bränditutkimuksissa, kuin suorassa myynnissä

 

Brändiauditointi
Yleensä brändikehityksen yhteydessä toteutettava vaihe, jossa tutkitaan ja analysoidaan mm. brändin positio, markkinatilanne, vahvuudet ja heikkoudet sekä mielikuvat sisäisesti ja ulkoisesti.

 

Brand Board (Mood board)
Esittää tutkielman tapaan yhdessä näkymässä brändin visuaalisen ilmeen ja tyylin.

 

Brändielementit, brändiassetit
Brändin määritetyt fyysiset/havainnoitavat tunnisteet kuten visuaaliset elementit, kuvat, värit, äänitunnisteet (jingle), typografia (fontit), web-tyylit, sloganit, mantrat.

 

Brändievoluutio
Olemassaolevan brändiarvon päälle rakennettava uudistus, jossa brändi säilyttää tunnistettavuutensa, mutta kokee kokonaisvaltaisen päivityksen tai freesauksen.

 

Brändifontti, typografia
Brändille määritetty olemassaoleva tai uniikki, brändiä varten suunniteltu, fontti tai fontisto, eli typografia.

 

Brändin hissipuhe
Lyhyehkö kuvaus, joka kuvaa miksi, miten ja mitä yritys tekee ja kenelle brändi, tuote tai palvelu on tarkoitettu. Kirjoitetaan usein brändistrategian yhteydessä.

 

Brändi-identiteetti
Näkyvän (fyysisen) brändin elementit, joiden avulla brändistä pyritään rakentamaan erottuva ja tunnistettava. Värit, visuaaliset elementit, kuvamaailma, logo, typografia ja tone-of-voice, eli äänensävy, jolla brändi viestii.

 

Brändijalkautus
Toimet, joiden avulla brändi ja strategian mukainen toiminta pyritään tekemään tutuksi ja viemään ne osaksi organisaation toimintaa sekä lanseeraamaan se asiakasyleisön tietoisuuteen.

 

Brändijohtaminen tai -hallinta
Tapa tai malli, jonka avulla pyritään kehittämään ja johtamaan brändiä, sen palveluita ja tuotteita sekä viestintää hallitusti, johdonmukaisesti ja strategian mukaisesti. Pyrkii myös pitämään huolen, että brändi esitetään kaikissa tilanteissa ohjeiston mukaisesti.

 

Brändijumala (Brand champion)
Henkilö, joka edustaa brändiä ja tuntee sen läpikotaisin. On brändin tärkein ja näkyvä sanansaattaja, joka toimillaan jalkauttaa brändiä sisäisesti ja ulkoisesti.

 

Brändikokemus
Henkilökohtaisten kokemusten, odotusten, ajatusten ja tunteiden muodostama kokonaisuus brändistä ja sen tuotteiden/palveluiden käyttämisestä. Lähellä asiakaskokemusta.

 

Brändikonsepti
Kokonaisuus, joka muodostuu brändistrategiasta ja brändi-identiteetistä. Valmis jalkautettavaksi.

 

Brändin kontaktipisteet (Touchpoints)
Mikä tahansa kohtaaminen, tilanne tai paikka, jossa asiakas on tekemisissä brändin, yrityksen palveluiden tai tuotteiden, brändiyhteisön tai yritysten ihmisten kanssa.

 

Brändikunto (Brand health)
Tutkimus ja/tai mittaristo, joka pyrkii kuvaamaan kuinka hyvin brändi pärjää kilpailussa, kuinka hyvin se tunnetaan ja vastaako se yrityksen toiminnan tasoa.

 

Brändikulttuuri (lähellä yrityskulttuuria)
(Suunnitelmallinen) maailmankuva sekä normien, arvojen, toimintatapojen ja tekojen kokonaisuus, joka edustaa brändiä.

 

Brändin kulmakivet
Yrityksen toiminnan erityiset vahvuudet tai ominaisuudet, jotka erottavat ne kilpailijoista ja joiden varaan brändin luotettavuutta voidaan rakentaa.

 

Brändikuvat
Brändin markkinointia ja viestintää varten rakennettu uniikki kuvapankki. Kuvien tyyli ja sisältö pyritään suunnittelemaan siten, että se vastaa haluttua identiteettiä ja on tunnistettava.

 

Brändin kärkiviesti
Brändin keskeisin markkinointiviesti tai lause, joka ilmaisee muistettavalla ja mielenkiintoisella tavalla yrityksen position, mission, lupauksen tai kulmakivet, jotka yleensä yhdistetään myös tarjoomaan.

 

Brändilaajennos
Markkinointistrateginen tuotelaajennos, jossa tunnettua brändiä hyödynnetään uudessa (tuote)kategoriassa. 

 

Brändilisensointi
Sopimuksen mukainen toisen yhtiön omistaman brändin tai tavaramerkin käyttö tuotteiden valmistuksessa tai palveluiden tuottamisessa ja markkinoinnissa.

 

Brändilogo, logo
Brändin graafinen tunnus, tunniste, symboli, logotyyppi (tekstityyppi), joka identifioi yrityksen, organisaation, tuotteen tai brändin.

 

Brändilupaus, ydinlupaus
Tärkein arvo, merkitys tai kokemus, jonka yritys/brändi asiakkailleen lupaa. Strateginen kiteytys, joka voi näkyä myös yrityksen markkinoinnissa esim. sloganin muodossa.

 

Brändilähettiläs
Henkilö, jonka tehtävänä on edustaa brändiä ja parantaa brändin tunnettuutta, mielikuvaa ja myyntiä.

 

Brändimaine
Asiakkaiden, sidosryhmien tai markkinan keskuudessa vallitseva yleinen käsitys tai mielikuva brändistä tai yrityksestä.

 

Brändin manifesti
Kirjoitettu julkinen julistus, joka kuvaa tai sisältää brändin maailmankuvan, filosofian, johtoajatuksen, tehtävän, merkityksen ja toiminnan tarkoituksen – olemassaolon tarkoituksen, joka on voiton tavoittelua suurempi.

 

Brändimantra, johtoajatus
Lyhyt persoonallinen lausahdus, joka kiteyttää yrityksen vahvuuden, olemuksen, uniikkiuden ja/tai tehtävän asiakkaille, työntekijöille, yhteisölle ja yhteistyökumppaneille.

 

Brändimanuaali (myös brändistrategia, brändiraamattu)
Yrityksen sisäinen opas suunnitelmalliseen brändin rakentamiseen ja johtamiseen. Sisältää muun muassa keskeisen kilpailuedun ja ainutlaatuisuuden kiteytyksen, lupauksen, kärkiviestit ja muut strategiset linjaukset brändille. Ohjeistaa myös brändin visuaalisen identiteetin ja viestinnän tavat. Kokonaisuus on merkittävästi laajempi kuin vain graafinen ohjeisto.

 

Brändimarkkinointi
Markkinointia, joka tähtää erityisesti brändin imagon, tunnettuuden ja mielikuvan kasvuun.

 

Brändimittaristo, -mittarointi
Tutkimus ja/tai mittaristo, joka pyrkii kuvaamaan, kuinka brändi on kehittynyt ja kuinka hyvin se suoriutuu kilpailusta.

 

Brändimissio, missio
Lyhyt kiteytys, joka selkeästi kuvaa yrityksen/brändin toiminta-ajatuksen tai tehtävän ja mikä vaikutus sillä on ihmisille tai yhteiskunnalle. Kokemus on osoittanut, että yritysten liiketoimintastrategian yhteydessä muotoillut missiot ovat usein käytännönläheisiä toiminnan kuvauksia, kun brändimissio pyrkii sanoittamaan inspiroivasti yrityksen pysyvän roolin maailmassa.

 

Brändimuotoilu, brändikehitys, brändityö
Brändin tavoitteellinen, strateginen ja luova suunnittelu sekä rakentaminen. Brändimuotoilu vastaa liiketoiminnan ja brändistrategian tavoitteisiin. Yleensä erilaistaa brändin kilpailusta suunnitelmallisesti.

 

Brändinarratiivi
Kaikki sanoitus, tarinat ja sävyt, jotka liittyvät yritykseen, brändiin tai sen olemassaolon tarkoitukseen.

 

Brändiohjeisto (Brand book, Brändikirja, Graafinen ohjeisto)
Ohjeisto brändi-identiteetin sisäiseen ja ulkoiseen rakentamiseen. Ohjeistaa brändin visuaalisen ilmeen käytön ja keskeiset brändiassetit. Sisältää usein myös viestinnän linjauksia kuten kärkiviestit, äänensävyn (tone-of-voice) ja lupauksen. 

 

Brändiolemus (Brändiassosiaatiot, Brand essence)
Laadulliset, mielikuvalliset ja symboliset asiat, jotka yleisön halutaan assosioivan brändiin. 

 

Brändin olemassaolon tarkoitus, ideaali
Brändin tai yrityksen tuotteitaan, palveluitaan, liiketoimintaansa tai voiton tavoittelua suurempi tarkoitus, tehtävä tai vaikutus maailmassa. 

 

Brändipersoona
Brändin kuvaus inhimillisten personallisuuspiirteiden kautta.

 

Brändipoliisi, brändivartija
Brändin suojelija, jolla on erityinen vastuu yrityksessä huolehtia, että brändi esitetään kaikissa tilanteissa ohjeiston mukaisesti. Vastaa myös tarvittavien materiaalien ja ohjeiston jakelusta.

 

Brändiportaali
Jatkuvasti päivittyvä verkkoalusta, joka kokoaa ja ohjeistaa keskitetysti kaiken brändimateriaalin, niitä tarvitseville ammattilaisille (in-house osastot, suunnittelijat, toimistot, freelancerit), jotta he voisivat luoda suunnitellun brändi-identiteetin mukaista viestintää tai palveluita.

 

Brändipositiointi
Suunnitelma ja keinot, joiden avulla yrityksen/brändin tarjooma tai imago pyritään asemoimaan asiakkaiden mieliin.

 

Brändin positiointilause
Lyhyehkö kuvaus, joka kristallisoi yrityksen tehtävän ja tarjooman, ja kuinka se asemoituu markkinaan ja asiakkaiden mieliin. Kuvaa yleensä myös syyn valita brändi, tuote tai palvelu.

 

Brändin rakentaminen
Kaikki toimet ja teot, jotka tähtäävät brändiarvon kasvuun. 

 

Brändin saavutettavuus (Brand salience)
Brändin ja sen tarjooman mentaalinen ja fyysinen saavutettavuus yhdessä. Mentaalinen saavutettavuus tarkoittaa, kuinka hyvin asiakas ymmärtää brändin ja kuinka helposti hän kykenee sen mieleen palauttamaan. Fyysinen saavutettavuus tarkoittaa, kuinka helposti asiakas pystyy tavoittamaan brändin esimerkiksi verkossa tai ostamaan tuotteita niin halutessaan.

 

Slogan
Markkinointia varten tuotettu lyhyt kiteytys tai iskulause, joka välittää brändin lupauksen, johtoajatuksen tai hengen.

 

Brändistrategia
Pitkän aikajänteen suunnitelma brändiarvon kasvattamisesta sekä strategisten tavoitteiden saavuttamisesta. Linkittyy suoraan liiketoimintastrategiaan ja vastaa brändin kehittämisen ja brändijohtamisen keinoin liiketoiminnan haasteisiin. Usein myös yksi muutosjohtamisen keskeisistä työkaluista.

 

Brändin suorituskyky
Mittari/käsitys, kuinka hyvin brändi vastaa liiketoiminnan ja markkinoinnin haasteisiin.

 

Brändin tarkoitus (Purpose)
Brändin tai yrityksen voiton tavoittelua suurempi tarkoitus tai tehtävä.

 

Tavaramerkki
Tunnusmerkki, joka erottaa tietyn yrityksen tavarat ja palvelut muiden vastaavista. Antaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä (brändiä) samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä.

 

Bränditoimisto
Yritys, joka on erikoistunut suunnittelemaan, kehittämään, muotoilemaan ja lanseeraamaan brändejä.

 

Top-of-mind
Mittaroi kuinka hyvin yleisö, tai kuinka suuri osa yleisöstä, muistaa brändin.

 

Bränditunniste
Symboli, visuaalinen elementti, kuva, ääni tai tyyli, joka auttaa tunnistamaan brändin tai yrityksen.

 

Bränditutkimus
Tutkimus, joka pyrkii tuottamaan tietoa ja paremman käsityksen brändin nykytilasta brändistrategian ja kehityksen tueksi.

 

Bränditunnettuus
Mittari, jolla yleensä pyritään ilmaisemaan kuinka muistettava, tunnistettava ja tunnettu brändi on tietyn yleisön keskuudessa. Tutkimus- ja raportointitavat vaihtelevat.

 

Brändiuskollisuus, -lojaalius
Kun asiakas ostaa toistuvasti brändin tuotteita tai palveluita, koska he luottavat brändiin.

 

Uudelleenbrändäys, brändirevoluutio
Olemassa olevan brändin täysi uudistuminen tai muuttaminen. Yleensä taustalla on mm. merkittävä muutos asiakaskunnassa, toiminnassa, mainehaitta tai brändi on jäänyt merkittävää haittaa aiheuttaen ajastaan jälkeen.

 

Valintakori, harkinta (Brand consideration)
Yleensä mitattavissa tai seurattavissa oleva ostoputken vaihe, jossa asiakas on harkitsemassa brändiä tai ostoa.

 

Brändiviestintä
Suunnitelmallinen viestintä, joka noudattaa määriteltyä äänensävyä ja pyrkii rakentamaan tavoiteltuja mielikuvia asiakaskunnan keskuudessa.

 

Brändivärit, väripaletti
Brändin visuaalisen ilmeen mukaiset tunnistettavat värit. Yleensä 1–3 pääväriä ja 1–3 aksenttiväriä, joita tulee käyttää hallitusti kaikissa visuaalisissa tuotoksissa. 

 

Brändiyhteistyö, co-brändääminen (co-branding)
Brändien välinen näkyvä (usein markkinoinnillinen) yhteistyö, jossa osapuolet hyötyvät toinen toistensa brändiarvosta ja -tunnettuudesta tuotteiden, palveluiden tai kampanjoiden yhteydessä.

 

Brändiyhteisö
Sosiaalinen ryhmä (paikassa tai verkkoalustalla), jossa ihmisillä on konkreettinen tai tunnetason yhteys toisiinsa ja brändiin.

 

Brändiyhtenäisyys tai johdonmukaisuus
Suunnitelmallinen tapa tai käytännöt, joilla pyritään pitämään huoli, että brändi viestii ja esitetään brändi-identiteetin ja arvojen mukaisesti.

 

Brändin äänensävy (Tone of voice)
(Puhe)tapa, -tyyli, -sävy ja sanavalinnat, jotka ovat ominaisia brändin viestinnälle ja jotka tekevät siitä tunnistettavan ja persoonallisen.

 

Sanaston pohjana on Tatu Ahosen (Ahooy Creative, CCO, Partner) vuosien kokemus alalta sekä BetterMarketing -julkaisun artikkeli ”77 Brand Marketing Terms and What They Mean”, jonka on kirjoittanut Nathaniel Bastin.

Kuvituskuva: Minttu Stranius (Ahooy Creative, Junior Designer)